Session 0 Poker Game ประเภทของเกม Poker รูปแบบต่างๆ

Session 1 Intro + Player Type Concept ของ Poker และรูปแบบคนที่เล่น Poker

Session 2 Bankroll management ทำความเข้าใจเรื่องของทุนในการเล่นPoker อย่างเป็นระบบ

Session 3 Buy-in รูปแบบและความแตกต่างของการซื้อชิพเข้าไปเล่น

Session 4 Seat Selection & Table Selection วิธีการเลือกโต๊ะที่จะลงไปเล่น

Session 5 Hand Range การเลือกไพ่เข้าไปเล่น

Session 6 Position ความได้เปรียบจากตำแหน่งต่างๆ

Session 7 Big Blind & Effective Stack ความคุ้มค่าและอัตราส่วนของหน้าตัก

Session 8 Out โอกาสในการเอาชนะคู่ต่อสู้

Session 9 Pot Odd ความคุ้มค่าในการตัดสินใจแต่ละครั้ง

Session 10 Implied Odd ความคาดหวังผลตอบแทนในแต่ละ Hand Session

Session 11 Speculative Pre flop Callingการตัดสินใจในการ Call เพื่อดูไพ่

Session 12 Preflop Raising การ Raise Preflop เพื่อสร้่างความได้เปรียบ

Session 13 Number of Opponens ความสำคัญของจำนวนคู่ต่อสู้

Session 14 Board Texture รูปแบบของ Board ที่ส่งผลต่อการเล่นต่างๆ

Session 15 Betting Line การวางแผนการเล่น

Session 16 C-Bet การยิงต่อเนื่อง

Session 17 stealing การขโมยบลาย

Session 18-19 Playing Draw & Big hand วิธีการเล่นไพ่ตาม และไพ่นำ

Poker Game ประเภทของเกม Poker รูปแบบต่างๆ (4:48)
Don`t copy text!